Deze website slaat cookies op uw apparaat op.
U kunt meer te weten komen over de cookies die we gebruiken in het Privacybeleid.
Top
Index

I. Algemeen

1.1 Algemene gebruiksvoorwaarden

1.2 Gedrag van de gebruiker

1.2.1 Beperkt gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal

1.3 Exclusieve rechten

1.4 Auteursrechtelijk beleid

1.4.1 Intellectueel eigendomsbeleid

II. Veiligheid

2.1. Privacyverklaring

2.2. Gegevenscontroleur

2.3. PERSOONSGEGEVENS, BETROKKENEN EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

2.3.1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

2.3.2. Wie zijn de betrokkenen?

2.3.3. Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens en welke categorieën van persoonlijke gegevens verwerken we?

2.3.4. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

2.4. DE BASIS EN DE DUUR VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.4.1. Op welke basis kan BIZAY uw persoonlijke gegevens behandelen?

2.4.2. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

2.5. DE BASIS EN DE DUUR VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.5.1. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

2.6. DE BASIS EN DE DUUR VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.6.1. Hoe houden wij uw persoonlijke gegevens veilig?

2.7. RECHTEN VAN BETROKKENEN

III. BIZAY Garanties

3.1 Beëindiging van het BIZAY contract

3.2 Vergoeding

3.3 Afwijzing van garantie

3.4 Beperking van aansprakelijkheid

3.5 Tevredenheidsgarantie

3.6. Promotiecampagnes

3.6.1 Campagne voor havenbevoorrading

3.6.2 Korting voor nieuwe klanten

3.6.3 Alle Win Campagne

3.6.4 Overige campagnes

IV. Verkoopvoorwaarden - Verzend- en retourbeleid

4.1 Annulering van de bestelling

4.2 Retourzendingen

4.3 Prijzen

4.4 Verzending

4.5 Verzendkosten

4.6 Betaling

4.7 Verwijzing van de bestelling

4.8 Correctie van fouten en onnauwkeurigheden

4.9 Facturatie

V. Toepasselijk recht

5.1 Alternatieve geschillenbeslechting

I. Algemeen
1.1 Algemene gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door, omdat ze uw toegang tot en gebruik van deze website regelen. Elke persoon die de website van BIZAY en/of haar dochterondernemingen (hierna "BIZAY" genoemd) bezoekt, aanvaardt impliciet de algemene voorwaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met de volgende voorwaarden, raden wij u aan de situatie te melden bij BIZAY op het e-mailadres [email protected] en deze website niet te gebruiken. Deze site bevat afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, documentvoorbeelden, kunstwerken, tekst, lettertypen, muziek, software en andere informatie (hierna te noemen "inhoud") die eigendom zijn van BIZAY.

BIZAY kan de website, met inbegrip van diensten en inhoud, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of aanpassen. Om ervoor te zorgen dat u zich meer bewust wordt van uw rechten en plichten als gebruiker, raden wij u aan deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen telkens wanneer u deze website bezoekt.

BIZAY kan dat niet garanderen:
 • De creaties zijn altijd uniek en hebben geen overeenkomsten en/of worden door anderen gebruikt;
 • Elk ontwerp gemaakt met behulp van onze creatieve middelen maakt geen inbreuk op de rechten van derden en/of enig handelsmerk.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van deze website in overeenstemming met de regels in deze voorwaarden en in overeenstemming met de geldende wetgeving in Portugal, in het bijzonder met betrekking tot de regels van de elektronische handel. U stemt ermee in dat u deze website niet zult gebruiken om aanstootgevende, illegale, kwaadaardige, schadelijke of andere acties te produceren die de rechten van andere personen, handelsmerken of bedrijven schenden.

BIZAY informeert u dat u door het aanvaarden van deze voorwaarden ook de voorwaarden van de andere landen waarin BIZAY actief is binnen de Europese Economische Ruimte aanvaardt. Het informeert ook dat de inhoud van de algemene voorwaarden van alle websites van de landen van de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van de huidige, volledig samenvalt en alleen verschilt in de taal waarin ze worden gepresenteerd. Desalniettemin, in geval van afwijking tussen de voorwaarden van de verschillende landen waar BIZAY actief is, informeert BIZAY u dat de Portugese versie prevaleert.

1.2 Gedrag van de gebruiker
De BIZAY-gebruiker verbindt zich ertoe om, door gebruik te maken van deze website:
 1. Schrijf u in op de website, maak een uniek profiel aan in uw eigen naam of namens een rechtspersoon, zolang u daartoe bevoegd bent, geef echte informatie en onthoudt u zich van het aanmaken van meerdere profielen of namens derden zonder dat u over voldoende vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt;
 2. Upload, download, publiceer, publiceer, e-mail of verstuur geen inhoud:
  1. die een onwettig, pornografisch karakter hebben, aanzetten tot haat, die wetten in verband met kinderpornografie en seksuele uitbuiting van minderjarigen schendt, onveilige praktijken toestaat of aanmoedigt die kinderen lichamelijk, geestelijk of moreel letsel kunnen toebrengen, die verwerpelijk kunnen zijn in raciale, etnische, sociale, politieke, juridische, morele of religieuze termen, of anderszins aanstootgevend kunnen zijn voor de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten op de bescherming van de privacy en intellectuele eigendom;
  2. die een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, intellectueel of exclusief recht van een persoon kunnen schenden. Om er geen twijfel over te laten bestaan, kan de gebruiker alleen bijdragen leveren met werken van zijn auteurschap, dus met originelen. Dit betekent dat de gebruiker geen afbeeldingen van beroemdheden of producten van bedrijven mag gebruiken, noch afbeeldingen, teksten of grafische ontwerpen die van een bepaalde website zijn gekopieerd zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. De gebruiker mag geen "nieuwe" afbeelding of slogan maken met behulp van elementen van afbeeldingen of citaten die door anderen zijn gemaakt;
  3. dat een strafbaar feit of illegale activiteit vormt of aanmoedigt, de rechten van een persoon schendt of een nationale of internationale wet- of regelgeving schendt;
  4. waarbij ongevraagde of onbevoegde reclame of promotiemateriaal, ongevraagde post, spam, postketens of enige andere vorm van verzoek wordt verzonden;
  5. waarvan de informatie onjuist of misleidend is;
  6. of materiaal dat computervirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn gegenereerd om de functionaliteit van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 3. De identiteit van een natuurlijke of rechtspersoon niet af te persen of de relatie van de Gebruiker met een natuurlijke of rechtspersoon op een onjuiste of opzettelijk onjuiste manier voor te stellen;
 4. De website of diensten, promoties of kortingen, systeembronnen, accounts, servers of netwerken of andere websites die gekoppeld zijn aan of toegankelijk zijn via onze website, niet verstoren of misbruiken en de veiligheid van dergelijke websites niet in gevaar brengen;
 5. Gebruik of vervalst de niet-openbare gedeelten van de website niet. Elke gebruiker die deze delen van de website op ongeoorloofde en ongeoorloofde wijze en zonder toestemming betreedt, kan het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure;
 6. De BIZAY account van de Gebruiker niet overdragen aan een andere persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BIZAY;
 7. Kopieer, verander of distribueer geen rechten of inhoud van de website, diensten of tools, of de handelsmerken en auteursrechten van BIZAY;
 8. Geen informatie over Gebruikers, met inbegrip van hun e-mailadressen, vast te leggen of anderszins te verzamelen zonder hun toestemming.

BIZAY behoudt zich het recht voor om de aangemaakte Gebruikersaccounts te annuleren zonder dat dit de verplichting van BIZAY inhoudt om de Gebruiker schadeloos te stellen in geval van het maken van valse of beledigende profielen met betrekking tot de rechten van vertegenwoordiging of in geval van misbruik van de website of promotiecampagnes die van kracht zijn op enig moment.

De Gebruiker erkent dat BIZAY geen voorafgaand onderzoek van de ingediende inhoud uitvoert. Op het moment dat u uw bestelling plaatst, erkent u dat BIZAY de bestelling en de inhoud ervan kan herzien om ervoor te zorgen dat de richtlijnen van BIZAY en de voorwaarden van deze Overeenkomst worden nageleefd. BIZAY abonneert zich niet en is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud die door een gebruiker naar de website wordt gestuurd, noch voor de mening, aanbevelingen of adviezen die daarop worden gegeven. Zonder beperking van het voorgaande hebben BIZAY en de door haar aangewezen personen het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in strijd is met de overeenkomst of die BIZAY anderszins verwerpelijk acht, te weigeren of te verwijderen. In dit verband verbindt de BIZAY-gebruiker zich ertoe alle risico's verbonden aan het gebruik van alle inhoud ervan te analyseren en te dragen.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in verantwoordelijk te zijn voor de creatie en compilatie van de inhoud ervan, en dat noch BIZAY, noch enige andere partij die betrokken is bij de productie van een product dat dergelijke inhoud bevat, deze verantwoordelijkheid op zich neemt. De productie door BIZAY van een product dat de inhoud van de Gebruiker weergeeft, betekent niet dat BIZAY de inhoud in kwestie goedkeurt, dat de inhoud in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, of dat de Gebruiker is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid of schade als gevolg van het gebruik van de Inhoud.

De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat BIZAY de inhoud ervan kan bewaren of opslaan, alsook openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is, of indien BIZAY begrijpt, volgens verstandige criteria en zoals voorzien in ons privacybeleid, dat een dergelijke bewaring, opslag of openbaarmaking noodzakelijk is.

De Gebruiker erkent dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle handelingen en communicatie via zijn/haar account. BIZAY aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud die door of aan de Gebruiker of door of aan derden wordt geüpload of anderszins wordt verzonden. Dit betekent dat BIZAY niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten, laster, beledigingen, beledigingen, calamiteiten, weglatingen, onwaarheden, vervalsingen, obsceniteiten, pornografie of godslastering die de Gebruiker of derden kunnen tegenkomen. De Gebruiker verbindt zich ertoe af te zien van alle vorderingen tegen BIZAY, dienstverleners, agenten en werknemers voor verlies, schade en letsel in verband met de communicatie, de inhoud of het materiaal op de website. De Gebruiker verbindt zich er verder toe BIZAY te vrijwaren voor alle vorderingen en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de schending door de Gebruiker van enige bepaling van deze Overeenkomst.

1.2.1 Beperkt gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal

Het is belangrijk om te benadrukken dat de klant zelf verantwoordelijk is voor de inhoud die hij/zij indient, voor de inhoud die hij/zij produceert in de producteditor die beschikbaar is op de BIZAY website en voor de inhoud die hij/zij vraagt te gebruiken in de "design replicatie" en "custom design" diensten. Dat wil zeggen, de klant verzekert de rechten op afbeeldingen, grafieken, lettertypen, tekst en andere materialen die in de producten zijn verwerkt. Door het indienen van een ontwerp, door gebruik te maken van de producteditor die beschikbaar is gesteld op de BIZAY website of door het aanvragen van de "designreplicatie" of "custom design" diensten, gaat u ermee akkoord dat u geen tekst, lettertypen, afbeeldingen, tekeningen, handelsmerken, dienstmerken of ander materiaal van derden waarop copyright rust in de producten zult opnemen, tenzij u de juiste toestemming van de eigenaren hebt verkregen. De klant garandeert dat de producten geen inbreuk maken op rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, publiciteitsrechten of privacy, en dat het geen enkele derde partij zal belasteren. Verder garandeert u dat u over alle rechten of toestemmingen beschikt die nodig zijn om materialen van derden in uw producten op te nemen, inclusief materialen van derden die beschikbaar worden gesteld via een ontwerpservice van derden. U garandeert dat u over alle noodzakelijke autorisaties, toestemmingen en rechten beschikt om via deze website een bestelling te plaatsen en BIZAY machtigt om de producten namens u te produceren. De klant verleent BIZAY het recht om de door de klant ingediende inhoud te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken te creëren en te vectoriseren om aan de bestelling te voldoen. Bovendien garandeert de klant dat hij/zij over voldoende rechten beschikt om BIZAY in staat te stellen om de inhoud van de bestelling te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken te creëren en te vectoriseren.

1.3 Exclusieve rechten

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud die op of via de website wordt verspreid door BIZAY, haar adverteerders of andere derden, beschermd wordt door merken, dienstmerken, octrooien, auteursrechten of door wetten en andere exclusieve rechten. De Gebruiker mag de via de website ontvangen inhoud niet gebruiken of verspreiden zonder toestemming van BIZAY of de eigenaar van de inhoud.

U erkent en gaat ermee akkoord dat de website en alle software die u ter beschikking wordt gesteld of in verband met de website wordt gebruikt, eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevat die beschermd wordt door intellectuele eigendom en andere wetten.

Op voorwaarde dat de Gebruiker de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft, verleent BIZAY de Gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software alleen te gebruiken voor zover nodig voor het gebruik van deze website en rekent op de verbintenis van de Gebruiker om de website of de software niet geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te verhuren, toe te wijzen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken.

BIZAY verleent de gebruiker een niet-exclusieve, herroepelijke en beperkte licentie om de inhoud en tools, afbeeldingen en foto's van BIZAY producten te gebruiken om de website te promoten en te adverteren, waarbij de gebruiker altijd een passende verwijzing naar de auteur van dezelfde inhoud en een link naar de BIZAY website moet opnemen. BIZAY behoudt zich het recht voor om deze licentie te allen tijde te beëindigen.

1.4 Auteursrechtelijk beleid

De onderscheidingstekens, productafbeeldingen en merken van BIZAY mogen niet worden gebruikt met betrekking tot een product of dienst die niet aan BIZAY toebehoort, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten, of op een manier die de reputatie van BIZAY in diskrediet brengt of schaadt. Alle andere merken die niet tot BIZAY behoren en die op deze website voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet aangesloten zijn bij BIZAY, al dan niet gerelateerd zijn aan BIZAY, of al dan niet gesponsord worden door BIZAY.

Deze site en al zijn inhoud zijn eigendom van BIZAY, die eigenaar is van de respectievelijke auteursrechten of eigendom is van partijen die BIZAY een licentie hebben gegeven voor het gebruik van dergelijke eigendommen.

Het is uitdrukkelijk verboden de inhoud te bewaren, te kopiëren, te verspreiden, te verspreiden of te gebruiken, behalve in de gevallen die in deze gebruiksvoorwaarden worden genoemd. BIZAY behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving delen van de inhoud toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

1.4.1 Intellectueel eigendomsbeleid

Intellectuele Eigendom, zoals bepleit door BIZAY, ontstaat wanneer een bepaald idee iets tastbaars wordt. Intellectuele eigendom kan een handelsmerk, een uitvindingsoctrooi, een industrieel ontwerp of een ander soort creatie zijn en kan legaal worden verkregen. BIZAY respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. BIZAY kan de accounts van Gebruikers die de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schenden of kunnen schenden, beëindigen.

Indien de Gebruiker begrijpt dat de inhoud ervan is gekopieerd op een manier die aanleiding zou geven tot een inbreuk op het auteursrecht en/of het handelsmerk, wordt hij/zij verzocht BIZAY op de hoogte te stellen en de volgende informatie ("Kennisgeving") te verstrekken:

 1. Een elektronische of manuele handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de houder van het auteursrecht of het handelsmerk op te treden;
 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of merk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 3. Het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker;
 4. Een verklaring van de Gebruiker dat het betwiste gebruik naar zijn/haar goeddunken niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht/merk, zijn agent of de wet;
 5. Een verklaring van U, afgegeven op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in Uw Kennisgeving juist is en dat U bevoegd bent om op te treden namens de relevante auteursrecht/merk eigenaar.

Ook in deze context en met aanpassing aan onze Print on Demand (POD) dienst, is het het beleid van BIZAY om de rechten te beëindigen van elke gebruiker die herhaaldelijk inbreuk maakt op het auteursrecht door deze inbreuk onmiddellijk aan BIZAY te melden door de houder van het auteursrecht of een wettelijke vertegenwoordiger. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd en gepubliceerd in de diensten of gebruikt in een boek op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, moet u de informatie in ons intellectueel eigendomsbeleid aan BIZAY verstrekken.

Deze procedure is uitsluitend bedoeld om BIZAY op de hoogte te stellen van het optreden van een inbreuk op het auteursrecht of handelsmerk door de Gebruiker. U kunt dus contact met ons opnemen via het adres: [email protected]

II. Veiligheid
BIZAY heeft verschillende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen geïmplementeerd om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd uw persoonlijke gegevens te beschermen.
2.1. PRIVACYVERKLARING

BIZAY is een gedeponeerd handelsmerk waaronder de commerciële onderneming Binary Subject, S.A., met hoofdkantoor in Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-628, Torres Vedras.

Voor BIZAY is de privacy van uw gegevens belangrijk. Wij waarderen daarom het vertrouwen dat u in ons stelt. Daarom heeft BIZAY verschillende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen genomen om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd uw persoonlijke informatie te beschermen en wij garanderen ook dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden en de rechten die door de wet zijn vastgelegd, zich te laten leiden door de bestaande rechtsbeginselen op het gebied van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, met name de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad - Algemene verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR") - en andere toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming, waaronder nationale wetgeving ter aanvulling van het GDPR. Daarom hebben wij dit privacybeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat u weet welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze website, zowel de huidige als de vorige. Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt, dient u dus de voorwaarden van ons Privacybeleid te lezen en te aanvaarden, waarbij u zich ertoe verbindt hieraan en aan alles wat hieronder wordt uiteengezet, gebonden te zijn.

In dit privacybeleid worden de voorwaarden uitgelegd waaronder alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt en/of gebruikt. Alle persoonlijke informatie die wij als bezoeker en/of Gebruiker van onze website van u vragen, wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van BIZAY en wordt niet gedeeld met derden, behalve in de gevallen die in ditzelfde privacybeleid worden vermeld.

Door gebruik te maken van onze website geeft de gebruiker toestemming voor het verzamelen, opslaan, openbaar maken en gebruiken van zijn gegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid, en aanvaardt hij de voorwaarden en bepalingen daarvan.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw persoonlijke informatie wanneer deze zichtbaar wordt voor derden als gevolg van de verstrekking van persoonlijke informatie die openbaar wordt gemaakt bij het gebruik van bepaalde functies van onze website, zoals het plaatsen van een commentaar of bericht op de website. Indien het commentaar of bericht van de gebruiker persoonlijke gegevens bevat en door de gebruiker wordt gepubliceerd op een voor het publiek toegankelijke pagina, kunnen de gegevens door derden worden opgemerkt en kan de gebruiker ongevraagd berichten van hen ontvangen. De inhoud of gegevens die de gebruiker naar onze website uploadt en die zichtbaar zijn voor derden, worden niet beschouwd als persoonlijk identificeerbare gegevens die onder dit privacybeleid vallen en zijn onderworpen aan het privacybeleid van derden. De gebruiker moet altijd voorzichtig te werk gaan bij het publiceren van deze gegevens.

BIZAY behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid af en toe te herzien en aan te passen met het oog op verbetering door de herziene versie op haar website te publiceren. We raden u ook aan om dit privacybeleid van tijd tot tijd te controleren en te herzien, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen die zijn aangebracht.

BIZAY informeert u dat u door het aanvaarden van dit privacybeleid ook het privacybeleid van andere landen waarin BIZAY actief is binnen de Europese Economische Ruimte aanvaardt.

U moet zich er ook van bewust zijn dat de inhoud van het privacybeleid van alle websites van de landen van de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van de huidige websites, volledig samenvalt, aangezien ze alleen onderscheiden worden in de taal waarin ze worden gepresenteerd. In het geval van verschillen tussen het privacybeleid van de verschillende landen waarin de BIZAY actief is, informeert de BIZAY dat de Portugese versie de overhand moet hebben.

2.2. GEGEVENSBEHEERDER

Binary Subject, S.A., ingeschreven in het Handelsregister met het unieke registratienummer 509.980.422, is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van haar klanten en/of potentiële klanten. Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen: Adres: Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-046 Torres Vedras Telefoon: [●] E-mail: [email protected]

2.3. PERSOONSGEGEVENS, BETROKKENEN EN CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS
2.3.1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Volgens de voorwaarden van de RGPD zijn Persoonsgegevens alle informatie, van welke aard en in welk medium dan ook, met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon wordt geacht identificeerbaar te zijn indien hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld aan de hand van zijn of haar naam, identificatienummer, locatiegegevens, elektronische identificatiemiddelen of andere elementen aan de hand waarvan die natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

2.3.2. Wie zijn de betrokkenen?

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die wij ontvangen als onderdeel van onze zakelijke relatie met klanten, potentiële klanten of leveranciers, als onderdeel van onze naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen, evenals op persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.

2.3.3. Hoe verzamelen we persoonlijke gegevens en welke categorieën van persoonlijke gegevens verwerken we?

In dit deel van het privacybeleid beschrijft BIZAY de categorieën informatie die u verzamelt.

Automatisch verzamelde informatie door BIZAY:
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie over uw transacties en uw gebruik van dezelfde website.

Als u een BIZAY geregistreerde klant bent of als u de producteditor gebruikt, worden de gegevens die automatisch worden verzameld, aan uw persoonlijke gegevens gekoppeld.

Het doel van deze informatieverzameling is het uitvoeren van intern onderzoek door BIZAY om de interesses en voorkeuren van haar Gebruikers te kennen, hun behoeften en prioriteiten beter te begrijpen en op die manier de geleverde diensten te verbeteren. BIZAY kan deze informatie ook gebruiken om platformnieuws, promoties, kortingen en andere informatie te communiceren die van belang worden geacht voor de gebruiker.

Automatisch verzamelde informatie:
U kunt ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken wanneer:

 • Registreer voor een BIZAY account;
 • Gebruik de product editor;
 • Bestel producten of cadeaubonnen;
 • Vraag klantenondersteuning aan of stuur ons een andere communicatie;
 • Deelnemen aan loterijen of wedstrijden;
 • U meldt zich aan om speciale aanbiedingen te ontvangen, of u ontvangt ze;
 • Meld u aan om nieuwsbrieven, e-mail alerts en speciale aanbiedingen te ontvangen;
 • Reageert op vragen;
 • Vul de BIZAY vertegenwoordigingsovereenkomst in;
 • Vul onze nieuwe klantenbrochures in;
 • Andere situaties waarin gebruikers vrijelijk en spontaan hun persoonlijke gegevens aan BIZAY verstrekken;

Alle gegevens die nodig zijn voor de formalisering, uitvoering en het beheer van de gecontracteerde diensten kunnen worden verzameld, inclusief, maar niet beperkt tot:

 • Contactgegevens: naam; adres; e-mail; telefoon/mobiel; factuuradres; afleveradres;
 • Persoonlijke gegevens: nummer van de burgerkaart/identiteitskaart; nummer van de belastingbetaler; bankgegevens; burgerlijke staat; beroep; dienstverband;
 • Identificatiegegevens: klantnummer; contractnummer;
 • Klantgeschiedenis: klanttevredenheidsratio; verleende diensten; verleende diensten; verleende lokale diensten; aankoop- en betalingsgeschiedenis;
 • Overige: details over apparaten; IP-adressen;
 • Houd er rekening mee dat u ons ook deze informatie over andere mensen kunt verstrekken, inclusief hun e-mailadressen en telefoonnummers, als u een product naar een vriend(in) mailt, een vriend(in) doorstuurt naar de website of naar onze promoties, of producten koopt door de informatie van een vriend(in) in te voeren.

Cookies:
Onze website gebruikt cookies en andere cookie-achtige bestanden om de kwaliteit van de website en de dienstverlening aan u te verbeteren. De cookies die BIZAY op al haar websites gebruikt, verzamelen geen persoonlijke informatie die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, maar houden enkel algemene informatie bij, namelijk de vorm en/of plaats van toegang van de gebruiker en de manier waarop de websites worden gebruikt. Cookies bewaren alleen informatie met betrekking tot de voorkeuren van de gebruiker. De door onze website gebruikte cookies worden hieronder beschreven:

 1. Permanente cookies: Dit zijn cookies die worden opgeslagen in de browser van uw elektronische toegangsapparaten (PC, mobiel en tablet) en die worden gebruikt telkens wanneer u de BIZAY website opnieuw bezoekt. Ze worden over het algemeen gebruikt om de navigatie af te stemmen op de interesses van de gebruiker, waardoor we een meer persoonlijke service kunnen bieden;
 2. Sessiecookies: Dit zijn tijdelijke cookies die in het cookiebestand van de browser blijven totdat u de website verlaat, zodat er geen registratie op de harde schijf van de gebruiker plaatsvindt. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, dient om de verkeerspatronen op de site te analyseren, zodat we problemen kunnen identificeren en een betere surfervaring kunnen bieden;
 3. Analysecookies: Dit zijn cookies die geen persoonlijke informatie over u verzamelen of opslaan (bijv. naam of adres) en daarom niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Integendeel, ze bestaan uit cookies die het mogelijk maken het aantal gebruikers te kwantificeren en de meting en statistische analyse van het gebruik van de aangeboden dienst door de gebruikers uit te voeren. Op die manier kan BIZAY de navigatie op haar website analyseren, met als doel het aanbod van producten of diensten die wij u aanbieden te verbeteren.

Voor meer informatie over de cookies die BIZAY gebruikt, raden wij u aan om ons Cookiebeleid te lezen.

2.3.4. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Door zich als Gebruiker te registreren, machtigt de Gebruiker BIZAY om de persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken:

 • Bied de functies en functionaliteit van de website aan;
 • Voldoen aan de verzoeken om producten en diensten van de Gebruiker;
 • Betaal de inkomsten verkregen met BIZAY (inbedrijfstellingsmodel);
 • Communiceer met de Gebruiker over de status van hun bestellingen en andere verzoeken om informatie met betrekking tot onze producten en diensten;
 • Stuur de gebruiker informatie over onze producten en diensten;
 • de interne bedrijfsdoelstellingen van BIZAY, zoals gegevensanalyse, auditing, enz;
 • Help BIZAY om meer relevante content voor de gebruiker te creëren;
 • De gebruiker informeren over de resultaten van sweepstakes, prijsvragen en andere promoties;

BIZAY gebruikt het door U opgegeven e-mailadres om met U te communiceren over Uw account en om bepaalde waarschuwingsberichten te versturen, evenals om van tijd tot tijd marketingberichten en kennisgevingen te versturen. U kunt zich afmelden voor de communicatie in uw account door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van alle BIZAY e-mails.

Door u af te melden voor de communicatie van BIZAY, ontvangt u niet langer al onze informatie over onze producten en diensten, de resultaten van onze sweepstakes, prijsvragen en promoties, maar kunt u tijdelijk e-mails blijven ontvangen over uw klantenaccount bij BIZAY. Deze functie wordt momenteel herzien en zodra u zich afmeldt, ontvangt u geen communicatie meer van BIZAY.

BIZAY gebruikers kunnen vrienden/familie doorverwijzen om communicatie van BIZAY te ontvangen. BIZAY behoudt zich het recht voor om de door de verwijzer verstrekte gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij anders is toegestaan.

Wij zullen niet-persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken om het gebruik en de prestaties van de website te controleren om meer te weten te komen over hoe mensen de website gebruiken en zo onze producten en diensten te verbeteren en de gebruikerservaring op onze website aanzienlijk te verbeteren.

2.4. DE BASIS EN DE DUUR VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.4.1. Op welke basis kan BIZAY uw persoonlijke gegevens behandelen?

In het algemeen zijn de verzamelde persoonsgegevens bestemd voor het beheer van de contractuele relatie, de levering van de gecontracteerde diensten, de afstemming van onze diensten op uw behoeften en interesses en zodat wij u kunnen informeren over onze evenementen en onze diensten/producten.

Volgens de voorwaarden van het GDPR moet de verwerking van persoonsgegevens een rechtsgrondslag hebben die een dergelijke verwerking wettigt, wat onder meer het geval kan zijn:

 • Toestemming: wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming - schriftelijk, mondeling of door middel van de validatie van een optie - en voorafgaande toestemming hebt en wanneer die toestemming vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig is. Voorbeelden hiervan zijn uw toestemming voor het verzenden van direct marketing berichten; profilering; call recording;
 • Uitvoering van het contract en precontractuele due diligence: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het sluiten, uitvoeren en beheren van het met BIZAY gesloten contract, zoals voor het gebruik van de website, verzoeken om informatie, het opstellen van voorstellen voor diensten, het verlenen van diensten, het beheer van contact/vervanging, facturering/inning en betaling;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de BIZAY onderworpen is, zoals de mededeling van gegevens aan wetshandhavings-, gerechtelijke, fiscale of regelgevende instanties;
 • Legitiem belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met een legitiem belang van de BIZAY of van derden, zoals verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, opsporing van fraude, waarbij de redenen voor het gebruik ervan voorrang moeten hebben op de rechten van de betrokkene.
2.4.2. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens in de mate die nodig is voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Er zijn gevallen waarin de wet de verwerking en bewaring van gegevens gedurende een minimumperiode voorschrijft, namelijk tien jaar in het geval van gegevens die nodig zijn voor informatieverstrekking aan de belastingdienst, voor boekhoudkundige, fiscale of commerciële boekhouddoeleinden. In andere gevallen bewaren wij uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of, indien van toepassing, zo lang als toegestaan door de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming (CNPD). Zodra de maximale bewaartermijn is bereikt, worden uw persoonlijke gegevens onomkeerbaar geanonimiseerd (anoniem gemaakte gegevens kunnen worden bewaard) of op een veilige manier vernietigd.

Wanneer er echter geen specifieke wettelijke verplichting bestaat, worden de gegevens alleen verwerkt voor de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor zij werden verzameld en bewaard, te verwezenlijken en altijd in overeenstemming met de wet, richtsnoeren en besluiten van het CNPD. In het kader van de gespreksopname en in overeenstemming met de reglementaire machtiging bewaart BIZAY de opnames voor het bewijs van de commerciële transactie en communicatie in het kader van de contractuele relatie voor de tussen de partijen overeengekomen geldigheidsduur van het contract plus de verjarings- en vervaltermijn, die 6 maanden bedraagt.

BIZAY kan ook oproepen registreren en bewaren ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening en op basis van de toestemming van de Klant, maar voor dit doel worden oproepen slechts gedurende een periode van maximaal 30 dagen bewaard.

Wat de videobewaking van haar gebouwen betreft, bewaart BIZAY alleen beeldopnames en aanverwante persoonsgegevens voor een periode van maximaal 30 dagen.

BIZAY kan andere persoonsgegevens langer bewaren dan de duur van de contractuele relatie, hetzij op basis van uw toestemming, hetzij om de rechten of plichten in verband met het contract te waarborgen, hetzij omdat u legitieme belangen heeft waarop u het contract kunt baseren, maar altijd voor de periode die strikt noodzakelijk is om de respectieve doeleinden te bereiken en in overeenstemming met de richtlijnen en besluiten van het CNPD.

2.5. UITWISSELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
2.5.1. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

In de regel deelt BIZAY geen persoonlijke gegevens over u met andere personen of niet-gelieerde bedrijven zonder uw toestemming. BIZAY verstrekt echter gegevens aan haar agenten en haar dienstverleners en andere vertrouwde dienstverleners voor beperkte doeleinden, zoals:

 • De afhandeling van klantenorders en de verwerking van creditcardtransacties;
 • Het aanbod van bepaalde producten en diensten;
 • Het verlenen van klantenondersteunende diensten;
 • Het beheer van informatie namens ons;
 • Het verbeteren van de kenmerken en functionaliteiten van de website.

In dergelijke gevallen eisen wij dat deze personen zich ertoe verplichten de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze verstrekken en in overeenstemming met ons privacybeleid. Partners zijn wettelijk en contractueel verplicht om het privacybeleid van BIZAY te respecteren.

Door ons te registreren op de Website, door ons te registreren voor een promotie (bijv. een sweepstake of prijsvraag) of een dienst die wij samen met een derde partij leveren, gaat u ermee akkoord dat wij gegevens (zoals uw naam, e-mailadres en accountactiviteit) aan dergelijke derde partijen kunnen verstrekken, op voorwaarde dat dit naar behoren door u is goedgekeurd.

BIZAY voorziet haar leveranciers van de voornaam en de stad/het district/het land van vestiging van BIZAY-klanten die BIZAY-producten van die leverancier hebben gekocht. BIZAY kan ook klantgegevens (met inbegrip van de naam, het adres, het telefoonnummer en de accountactiviteit van de gebruiker) openbaar maken wanneer zij naar eigen goeddunken bepaalt dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is:

 • Voldoen aan de wet;
 • Voldoen aan dagvaardingen, bevelen, gerechtelijke bevelen, gerechtelijke bevelen, onderzoeken van de overheid of andere gerechtelijke handelingen;
 • Handhaven of afdwingen van de voorwaarden van een van onze Gebruikers- of licentieovereenkomsten;
 • Onderzoeken van of reageren op beschuldigingen van fraude, inbreuk op intellectueel eigendom of andere illegale activiteiten;
 • Onderzoek doen in gevallen van fraude of soortgelijke beschuldigingen;
 • De rechten, eigendom of veiligheid van BIZAY en onze gebruikers of derden beschermen;
 • BIZAY operaties beschermen;
 • Laat BIZAY de beschikbare rechtsmiddelen in werking stellen of de schade die het kan oplopen beperken;

U kunt rechtstreeks vanaf onze website toegang krijgen tot websites van derden. Dit privacybeleid is echter niet van toepassing wanneer de gebruiker toegang krijgt tot websites van derden. BIZAY kan niet controleren hoe derden de persoonlijke gegevens die u aan hen bekendmaakt, dus u dient het privacybeleid van de website van de derde die u bezoekt zorgvuldig te lezen voordat u deze gebruikt of uw persoonlijke gegevens aan uw serviceprovider bekendmaakt.

Binnen BIZAY hebben medewerkers die hun gegevens nodig hebben om te voldoen aan contractuele/precontractuele en wettelijke verplichtingen toegang tot uw gegevens.

BIZAY kan ook gegevens verwerken buiten Portugal en de Europese Economische Ruimte (EER), waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder bescherming biedt dan in Portugal en de EER. U zult echter gebruik maken van de hieronder beschreven beveiligingsmechanismen.

2.6. VEILIGHEID

Telkens wanneer u een account opent op de BIZAY website, wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen en een e-mailadres in te voeren.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en gebruikersaccount en is tevens verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht door middel van het gebruik van zijn wachtwoord of gebruikersaccount. De Gebruiker kan zijn wachtwoord zo vaak als hij/zij wenst wijzigen door de instructies op te volgen die voor dat doel in zijn/haar persoonlijke ruimte worden gepresenteerd.

De gebruiker verbindt zich ertoe:

 1. Onmiddellijk BIZAY op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van de gebruikersaccount, of elke andere inbreuk op de beveiliging;
 2. Zorg ervoor dat uw gebruikersaccount aan het einde van elke sessie wordt afgesloten.

BIZAY is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze clausule door de gebruiker.

2.6.1. Hoe houden wij uw persoonlijke gegevens veilig?

Wanneer u een bestelling plaatst of toegang krijgt tot uw accountgegevens, gebruiken wij commercieel geschikte en algemeen aanvaarde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om alle informatie die wij over u verzamelen te beschermen.

Bovendien en zoals hierboven vermeld, worden de gegevens in de BIZAY account van de Gebruiker beschermd door een wachtwoord om de privacy en veiligheid van de Gebruiker te waarborgen. De Gebruiker moet altijd maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van het door hem gekozen wachtwoord te beschermen om ongeoorloofde toegang tot zijn wachtwoord en tot zijn computer te voorkomen.

De Gebruiker kan ervoor kiezen om bepaalde informatie niet aan BIZAY te verstrekken, maar dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies van onze website niet kunnen worden gebruikt, aangezien dergelijke informatie noodzakelijk kan zijn voor de Gebruiker:

 1. Registreer als lid;
 2. Deelnemen aan een wedstrijd, promotie, enquête of loterij;
 3. Stel een vraag;
 4. Of start andere transacties op onze website.

Daarnaast voorkomt BIZAY onbevoegde toegang of openbaarmaking door gebruik te maken van verschillende beveiligingsmaatregelen, waaronder encryptie- en authenticatietools, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen en te handhaven. We belichten de volgende maatregelen:

 1. Fysieke veiligheidsmaatregelen:
  1. Beveiliging van faciliteiten: De toegang tot faciliteiten (met inbegrip van onderaannemers) is beperkt tot werknemers en, in uitzonderlijke gevallen, tot personen die naar behoren zijn gemachtigd door BIZAY.
  2. Videobewakingscamera's, om de fysieke veiligheid van werknemers en documenten te waarborgen;
  3. Er bestaat een gegevensbeschermingsbeleid, vastgelegd in de BIZAY gedragscode, dat van toepassing is op al haar medewerkers.
 2. Logische veiligheidsmaatregelen:
  1. De toegang tot computersystemen wordt beschermd door middel van login en wachtwoord, met verschillende beveiligingsniveaus en dat moet periodiek worden gewijzigd;
  2. Het volledige computernetwerk van BIZAY wordt beschermd door antivirus, firewalls en monitoring van geïnstalleerde software;
  3. Gebruik van SSL in het domein;
  4. Gebruik van encryptietechnologie bij het verzamelen of overdragen van vertrouwelijke gegevens.
2.7. RECHTEN VAN BETROKKENEN

BIZAY garandeert, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD, de volgende rechten van de betrokkenen op het gebied van persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang: recht op informatie over welke van uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, wat zijn de doeleinden van de verwerking, wat zijn de bewaartermijnen, enz.
 2. Recht op rectificatie: recht om de rectificatie te vragen van uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn of om de aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, zoals adres, NIF, e-mail, telefonische contacten, of andere.
 3. Recht om te vergeten: het recht om de vergeetachtigheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zolang er geen geldige redenen zijn om deze te bewaren, zoals gevallen waarin BIZAY verplicht is de gegevens te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat er een gerechtelijke procedure loopt.
 4. Recht op overdraagbaarheid: recht op ontvangst van de gegevens die u ons heeft verstrekt in digitaal formaat van het huidige gebruik en automatische uitlezing.
 5. Recht op beperking: recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de vorm van te vragen: i) opschorting van de verwerking of ii) beperking van de reikwijdte van de verwerking tot bepaalde categorieën gegevens of doeleinden van verwerking.
 6. Recht om de toestemming of het recht van verzet in te trekken: het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die uitsluitend op deze toestemming is gebaseerd, bijvoorbeeld in het geval van gegevensverwerking voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat er geen legitieme belangen prevaleren boven hun belangen, rechten en vrijheden, bijvoorbeeld de verdediging van een recht in gerechtelijke procedures.
 7. Recht om een klacht in te dienen: recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, het CNPD.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, evenals over de uitoefening van de hierboven vermelde rechten (bijvoorbeeld over het soort gegevens dat wordt opgeslagen, of als u een kopie ervan wenst te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected] .

Nadat wij documenten hebben ontvangen die de identiteit van de gebruiker aantonen, zullen wij u de gegevens verstrekken en kan de gebruiker verzoeken om verwijdering, rectificatie of wijziging van alle of een deel van de gegevens.

Tenzij anders vermeld, is het huidige privacybeleid van BIZAY van toepassing op alle informatie die BIZAY over u en uw account heeft.

III. BIZAY Garanties
3.1 Beëindiging van het BIZAY contract

De Gebruiker stemt ermee in dat BIZAY deze Overeenkomst naar eigen goeddunken kan beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de annulering van zijn/haar wachtwoord, account (of een deel daarvan) of het gebruik van de Website, en alle inhoud waarmee de Gebruiker heeft bijgedragen aan de Website te allen tijde, met of zonder rechtvaardiging, kan verwijderen en verwijderen.

BIZAY kan ook, naar eigen goeddunken en op elk moment, nalaten de website, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving ter beschikking te stellen. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de Website onder een bepaling van deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gemaakt, en erkent en stemt ermee in dat BIZAY met onmiddellijke ingang uw account en alle bestanden en gerelateerde informatie in uw account kan uitschakelen of verwijderen en/of verdere toegang tot dergelijke bestanden van de Website kan verhinderen.

Bovendien gaat de Gebruiker ermee akkoord dat BIZAY niet verantwoordelijk is ten opzichte van de Gebruiker of derden voor een eventuele annulering van de toegang van de Gebruiker tot de website. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de voorwaarden van het contract, of op enigerlei wijze ontevreden is over de website, is de enige manier om een beroep te doen op de website door onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website en/of zijn/haar account op te zeggen. Hiervoor moet de gebruiker een e-mail met een dergelijk verzoek sturen naar het e-mailadres [email protected].

De beëindiging van dit contract heeft geen invloed op de respectieve rechten en verplichtingen van de partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, betalingsverplichtingen) die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan.

3.2 Vergoeding

U gaat ermee akkoord BIZAY te verdedigen, schadeloos te stellen en schadeloos te stellen voor en tegen alle vonnissen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaten- en deskundigenhonoraria en proceskosten die voortvloeien uit of op basis van:

 • De inhoud die de Gebruiker indient, publiceert of doorgeeft via de website;
 • Het gebruik van de website door de gebruiker;
 • De verbinding van de gebruiker met de website;
 • Schending van het contract door de gebruiker;
 • Schending van de rechten van derden door de gebruiker.
3.3 Afwijzing van garantie

Het risico van het gebruik van deze website door de gebruiker is geheel voor risico van de gebruiker. Deze website en de informatie, diensten, producten, programma's en materialen die via deze website beschikbaar zijn, worden aangeboden in de staat waarin en in overeenstemming met de beschikbaarheid.

De website en alle inhoud ervan wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald gebruik of schending van rechten. Dit omvat:

Alle garanties van titel, of impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zonder beperking;

BIZAY geeft geen garantie:

 • Dat de website of de inhoud ervan voldoet aan de behoeften van de Gebruiker;
 • Dat de website of dienst continu, tijdig, veilig of foutloos is;
 • Dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of andere materialen die door de gebruiker via de website worden gekocht of verkregen, voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker,
 • Eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd;
 • Met betrekking tot de ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of de persoonlijke en/of financiële informatie die erop is opgeslagen;
 • Alle bugs, virussen en dergelijke die door een derde partij aan of via onze diensten kunnen worden overgedragen;
 • Het is mogelijk dat er verwijzingen en links naar producten of diensten van onafhankelijke bedrijven op de website verschijnen. Deze referenties en links worden aangeboden zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

De gebruiker stemt ermee in dat BIZAY niet aansprakelijk is voor enige schade die de gebruiker lijdt in verband met de website of enige inhoud van de website. De gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het risico van het gebruik van deze website, met inbegrip van alle inhoud, gegevens of software die door de website wordt verspreid, gedownload of benaderd, of via de website, uitsluitend voor risico van de gebruiker is. De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de veroorzaakte schade.

3.4 Beperking van aansprakelijkheid

Noch BIZAY, noch haar functionarissen, werknemers, directeuren, directeuren, agenten, leveranciers of andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie, transmissie of distributie van BIZAY-diensten of aanverwante diensten, zijn onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, in het geval van eigen nalatigheid, aansprakelijk voor enig verlies of schade van directe of indirecte aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien BIZAY in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadeverplichtingen), als gevolg daarvan:

 • Het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
 • De kosten van de aankoop van goederen en diensten ter vervanging van aangekochte of verkregen goederen, gegevens, informatie of diensten, of ontvangen berichten, of transacties aangegaan via of vanaf de website;
 • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van de door de gebruiker verstrekte gegevens of gegevens;
 • De verklaringen of gedragingen van derden op de website of,
 • Elke andere vraag met betrekking tot de website.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat BIZAY niet aansprakelijk is voor lasterlijke, aanstootgevende of illegale inhoud of gedrag van derden en dat het risico van letsel of schade als gevolg daarvan uitsluitend voor rekening van de gebruiker is.

3.5 Tevredenheidsgarantie

BIZAY geeft u de zekerheid dat haar producten en diensten van hoge kwaliteit zijn. Als u niet 100% tevreden bent met uw aankoop, hoeft u alleen maar contact op te nemen met BIZAY en ons retourbeleid te volgen.

BIZAY neemt haar inzet voor klanttevredenheid zeer serieus. Er zijn echter bepaalde situaties die buiten ons bereik liggen en die daarom niet door deze garantie worden gedekt. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor:

 • Spellings-, interpunctie- of grammaticafouten;
 • Slechte kwaliteit of lage resolutie van geladen beelden;
 • Ontwerpfouten gemaakt door de klant tijdens het creatieproces van het product;
 • Onjuiste keuze van opties, zoals: afwerking, hoeveelheid of type product;
 • Defecten in de producten, ontdekt na levering aan de klant;
 • Onjuiste adresaanduiding door de klant.

Wij raden u aan uw tekeningen grondig door te nemen en eventuele fouten te corrigeren voordat u uw bestelling plaatst. Om ook in de toekomst gereduceerde prijzen te kunnen blijven hanteren en om haar klanten deze geweldige aanbiedingen en kortingen te kunnen bieden, levert BIZAY geen bewijs van documenten die door haar klanten zijn gemaakt nadat de bestellingen zijn verwerkt.

De teruggave van geld aan de klant vereist de teruggave van het gehele product door de klant. Na de juiste ontvangst zal de financiële afdeling van BIZAY het betaalde bedrag terugstorten.

3.6. Promotiecampagnes

Het is niet mogelijk om verschillende promotiecampagnes te verzamelen. Om deze reden wordt bij meerdere promotiecampagnes automatisch de hoogste korting toegekend.

Misbruik van de website met als doel het verkrijgen van ongepaste financiële voordelen (promoties, kortingen of andere) door de Gebruiker vormt een misdrijf van fraude, waardoor BIZAY de account van de Gebruiker kan annuleren, economische of andere voordelen waartoe de Gebruiker onrechtmatig toegang heeft verkregen, de Gebruiker kan vervolgen of civielrechtelijk kan vorderen en een vergoeding kan eisen voor materiële en morele schade.

De promotieaanbiedingen of campagnes die op onze website bekend worden gemaakt, zijn slechts geldig voor het moment dat ze worden weergegeven, de BIZAY behoudt zich het recht voor om acties of promotiecampagnes te annuleren of op te schorten zolang zij dit nodig acht zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

3.6.1 Campagne voor havenbevoorrading

De Shipping Offer campagne bestaat uit het retourneren van de waarde van de zending van de bestelling. Om dit te doen, wordt een tegoed op de BIZAY klantenrekening gestort.

De campagne is geldig voor elke leveringsoptie, maar de waarde die teruggestuurd wordt naar de klantenrekening is altijd de waarde die overeenkomt met de meest economische verzendoptie.

De waarde van de zending wordt automatisch teruggestort op de BIZAY klantenrekening, zodra de betaling is gevalideerd. Het teruggestorte bedrag kan geraadpleegd worden in de rubriek "Mijn Account" > "Iedereen wint" en kan gebruikt worden in de volgende 89 dagen. Om dit te doen, klikt u op "Use Balance" in stap 3 van het winkelwagentje, voordat u uw bestelling afrondt. Indien de klant het krediet niet binnen de aangegeven termijn gebruikt, wordt het als vervallen beschouwd en kan het bedrag niet worden teruggevorderd.

De campagne zal opnieuw beschikbaar zijn in elke aankoop 90 dagen nadat het tegoed beschikbaar is gesteld in de BIZAY klantenaccount. De korting wordt weer in het winkelwagentje weergegeven, zoals hierboven uitgelegd.

Deze campagne kan al dan niet worden gecombineerd met andere campagnes. Indien de campagne cumulatief is, dekt deze alleen de netto waarde die de klant daadwerkelijk heeft betaald.

BIZAY behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze campagne op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3.6.2 Korting voor nieuwe klanten

Alle nieuwe klanten profiteren van een promotionele korting van 5,00 € van toepassing zijn op de aankoop van een product met een prijs die gelijk of beter dan 12,50 €. Het is niet mogelijk om verschillende promotiecampagnes te verzamelen. Om deze reden wordt bij andere promotiecampagnes automatisch de hoogste korting toegekend.

3.6.3 Alle Win Campagne

De Everyone Wins Campaign bestaat uit het toekennen van een waarde van 3,00 € aan een klantenaccount voor klanten die zich registreren op de website via een link in de Everyone Wins campagne die gedeeld wordt door een reeds geregistreerde klant. Wanneer een klant, die zich onder de hierboven beschreven voorwaarden heeft geregistreerd, zijn eerste aankoop doet, wordt 5,00 € gecrediteerd op de klantenrekening van de klant die de link voor registratie heeft gedeeld. Door via deze campagne een bedrag op te bouwen dat gelijk is aan of groter is dan 100,00 € op een klantenrekening, heeft de klant de mogelijkheid om het opgebouwde bedrag terug te betalen. Het bedrag wordt op verzoek van de klant beschikbaar gesteld via een prepaid kaart. De kaart wordt naar het adres van de Klant gestuurd, waarbij de Klant alle identificatie-elementen die BIZAY op het moment van de aanvraag tot terugbetaling heeft gevraagd, moet doorsturen.

3.6.4 Overige campagnes

Deze informatie is niet volledig en kan soms worden overlapt door andere geldende campagnes.

IV. Verkoopvoorwaarden - Verzend- en retourbeleid
4.1 Annulering van de bestelling

Wanneer een aankoopproces is voltooid, kunnen de producten niet worden gewijzigd of de bestelling worden geannuleerd. Om ervoor te zorgen dat de levering binnen een korte termijn plaatsvindt, worden de bestellingen onmiddellijk verwerkt, zodat er geen wijzigingen kunnen worden aangebracht. Aangezien dit een 100% op maat gemaakt product is voor de klant, is annulering van de bestelling niet toegestaan.

BIZAY behoudt zich echter het recht voor om een gratis of promotionele productbestelling te annuleren in het geval dat er een vals of twijfelachtig identificatie-element (naam, e-mailadres, factuuradres, verzendadres, contactpersoon, creditcardnummer van de gebruiker).

4.2 Retourzendingen

BIZAY verbindt zich ertoe om de bestelling volledig te reproduceren als voorvertoning in de uitgeverij, waarbij zij zich vrijwaart tegen kleine kleurverschillen die kenmerkend zijn voor offsetdrukwerk, spelfouten, inhoudelijke fouten of andere fouten waarvoor de klant verantwoordelijk is.

BIZAY streeft naar 100% tevredenheid. Indien de bestelling echter niet in overeenstemming is met de door de klant geplaatste bestelling (enkel in geval van beschadiging of defect van de bestelling), verbindt BIZAY zich ertoe het product op korte termijn (zonder kosten voor de klant) te herdrukken of het door de klant betaalde bedrag voor de bestelling terug te sturen, in welk geval de klant binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het product een e-mail met de bestelling moet sturen naar [email protected] In dat geval wordt een digitale afbeelding van het product bij het onderzoek gevoegd. Zo kan de omruiling of terugbetaling van de bestelling worden gedaan zodra wij uw contactpersoon hebben ontvangen. BIZAY zorgt ervoor dat het bedrag in kwestie (totaal bedrag aan het product inclusief verzendkosten) binnen 30 dagen na uw contactpersoon wordt terugbetaald.

4.3 Prijzen

De prijzen van de producten staan beschreven op de website en zijn in euro's. Prijzen en producten kunnen naar goeddunken van BIZAY veranderen. BIZAY kan af en toe promotionele kortingen aanbieden. De Gebruiker moet de voorwaarden van de promotie aanvaarden om van de korting te kunnen profiteren. De Gebruiker verbindt zich ertoe niet meer dan één korting per artikel te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk door BIZAY is toegestaan.

4.4 Verzending

De eigendom en het risico van verlies van alle door de gebruiker bestelde producten gaat over op de vervoerder met de verzending en gaat over op de gebruiker wanneer hij het bewijs ondertekent dat de bestelde producten zijn ontvangen. Op aankopen is het verzend- en retourbeleid van BIZAY van toepassing. BIZAY behoudt zich het recht voor om de bestelling van een product om welke reden dan ook te annuleren, met inbegrip van bestellingen die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, door de Koper op de hoogte te stellen van de annulering van de bestelling.

BIZAY biedt drie productieschema's, afhankelijk van de urgentie van elke bestelling:

 • Tot 6 werkdagen (basisprijs);
 • 48 openingstijden (3% van de prijs van het product, minimaal 1,99 €);
 • 0 openingstijden (15% van de prijs van het product, minimaal 4,99 €);

Wij raden u aan om, waar mogelijk, de normale levertijd te gebruiken. Als we kunnen anticiperen op de productie van uw bestelling, wordt uw bestelling binnen de gestelde termijn geleverd.

4.5 Verzendkosten

De verzendkosten van uw bestelling variëren afhankelijk van het gewicht van de bestelling en de mate van urgentie van de productie, rekening houdend met de postcode van levering. Om de verzendkosten en levertijd te berekenen, voegt u uw producten toe aan de winkelwagen, gaat u naar de volgende pagina en voert u uw postcode in.

Houd er rekening mee dat de levertijd wordt gerekend vanaf 14.00 uur van elke werkdag (sluitingstijd voor de productieplanning).

4.6 Betaling

Betalingen kunnen worden gedaan met Sofort, SEPA of Kredietkaart. De betaling wordt overgemaakt op de datum van de bestelling. De uiteindelijke prijs van een product is de prijs die op de datum en tijd van de bestelling wordt getoond. De gebruiker zorgt ervoor dat alle gegevens die bij de bestelling worden verstrekt, juist en geldig zijn. De Gebruiker zorgt ervoor dat de creditcard/debetkaart over voldoende middelen beschikt om de kosten van de bestelling te dekken. BIZAY behoudt zich het recht voor om validatie te verkrijgen van de creditcard/debetkaart van de Gebruiker alvorens een bestelling te verwerken. Het contract is pas volledig als de bedragen zijn ontvangen en bevestigd door BIZAY. BIZAY behoudt zich het recht voor om elke bestelling van de Gebruiker te weigeren.

BIZAY zorgt ervoor dat het gehele betalingsproces met volledige veiligheid wordt uitgevoerd.

4.7 Verwijzing van de bestelling

Als BIZAY een nieuwe bestelling stuurt, vanwege uw defecte product, moet u het beschadigde product binnen 30 dagen retourneren. BIZAY behoudt zich het recht voor om de nieuwe bestelling in rekening te brengen indien de beschadigde bestelling niet binnen 30 dagen wordt geretourneerd.

4.8 Correctie van fouten en onnauwkeurigheden

De informatie en productlijsten op deze website kunnen typografische fouten of onjuistheden bevatten en zijn mogelijk niet volledig of actueel. BIZAY behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en de informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken (ook nadat de gebruiker zijn bestelling heeft geplaatst). Houd er rekening mee dat dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen betrekking kunnen hebben op de beschrijving, prijsstelling en/of beschikbaarheid van producten. BIZAY behoudt zich ook het recht voor om de hoeveelheden producten te beperken of te beperken (zelfs nadat de Gebruiker zijn bestelling heeft ingediend) om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, indien het product in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst.

Indien een product te koop wordt aangeboden tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een tikfout, een fout in de prijzen of productinformatie die BIZAY ontvangt van de Partners, behoudt BIZAY zich het recht voor om bestellingen van gecatalogiseerde producten tegen de onjuiste prijs te weigeren of te annuleren.

BIZAY heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of deze reeds zijn bevestigd en de verkoop aan de Klant in rekening is gebracht. Indien de aankoop reeds in rekening is gebracht en de bestelling wordt geannuleerd, zal BIZAY onmiddellijk een tegoed op de kredietkaartrekening van de Klant crediteren of het bedrag terugbetalen op dezelfde manier als de aankoop werd gedaan. Indien BIZAY voor een product te veel in rekening heeft gebracht, vergoedt het U het verschil tussen het in rekening gebrachte bedrag en de juiste prijs van het product in kwestie.

4.9 Facturatie

De factuur wordt naar de klant verzonden via zijn e-mailaccount zodra de betaling is gedaan en bevestigd.

De factuur zal ook beschikbaar zijn om te downloaden via het BIZAY klantenaccount op de website BIZAY.be.

V. Toepasselijk recht

De verkoper van de producten en diensten die op deze site worden aangeboden en verkocht is Binary Subject, S.A., een bedrijf dat naar behoren is opgericht volgens de geldende wetgeving in Portugal, met maatschappelijke zetel in Hipólito Center Park, Fração F, 2.º A, Bairro Arenes, 2560-628, Torres Vedras.

Alle kwesties met betrekking tot de bescherming, inbreuk of illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal worden behandeld en opgelost op basis van de wetgeving inzake auteursrechtelijke bescherming van Portugal. Alle andere kwesties met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze website moeten worden behandeld en opgelost op basis van de wetten van Portugal. Elke actie of gerechtelijke procedure met betrekking tot of als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze site zal worden ondernomen in Portugal. Als Gebruiker van de site gaat u ermee akkoord zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Portugal; en u gaat ermee akkoord dat de jurisdictie van toepassing is in een dergelijke actie of juridische procedure. U gaat er verder mee akkoord om in geen enkele actie of juridische procedure waarbij BIZAY betrokken is, te beweren dat een rechtbank in Portugal een ongeschikt forum kan zijn voor het uitvoeren van een dergelijke actie of juridische procedure.

5.1 Alternatieve geschillenbeslechting
In geval van een consumentengeschil zoals vastgesteld in Wet nr. 144/2015 van 8 september kan de consument een beroep doen op het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr) of op de volgende alternatieve instanties voor consumentengeschillenbeslechting
 1. CNIACC - Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo (www.arbitragemdeconsumo.org);
 2. CIMAAL - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve (www.consumidoronline.pt/)
 3. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Coimbra (www.centrodearbitragemdecoimbra.com);
 4. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa (www.centroarbitragemlisboa.pt);
 5. Centrum voor consumentenvoorlichting en -arbitrage in Porto (www.cicap.pt);
 6. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Consumo do Vale do Ave/Tribunal Arbitral (www.triave.pt);
 7. Centrum voor consumentenvoorlichting, -bemiddeling en -arbitrage (Consumentenarbitragehof) (www.ciab.pt); en
 8. Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo da Região Autónoma da Madeira (www.srrh.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/tabid/292/Default.aspx).
 9. Voor meer informatie, zie het consumentenportaal op www.srrh.gov-madeira.pt/In%C3%ADcio/tabid/292/Default.aspx.